Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi.

Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi.

By

Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi.

Loading...
Xem thêm:  Tôi không sợ người sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình!

You may also like

DMCA.com Protection Status